Revista Ekonomike

 

Botime ne Revista Ekonomike

 1. Zhvillimi i marrëdhënieve të punës në Shqipëri, Fakultetit Ekonomik  UT,  Ekonomia dhe Biznesi Nr 1(9), 2002, Tiranë, faqe 149-165
 2. Kushtet e punës në firmat e ndërtimit,  Ekonomia dhe Tranzicioni, Qendra Shqiptare për Kërkime Ekonomike, Nr 4(34), Tetor-Nëntor-Dhjetor 2002, Tiranë, faqe 71-86.
 3. Marrëdhëniet e punës në banka në qytetin e Vlorës, Fakultetit Ekonomik  UT,  Ekonomia dhe Biznesi ,Nr. 3 (23) Shtator – Dhjetor 2006, Tiranë, faqe 315-320
 4. Manaxhimi i sezonit turistike fillon nga gjërat konkrete, Ekonomia dhe Tranzicioni, Qendra Shqiptare për Kërkime Ekonomike, Nr 2 (49), Prill-Qershor 2007, Tiranë, faqe 26-35
 5. Kontabiliteti i informatizur dhe kontributi në përballimin e sfidave të biznesit Ekonomia dhe Tranzicioni, Qendra Shqiptare për Kërkime Ekonomike,Nr 3(50) Korrik-Shtator 2007 ,Tirane faqe 27-34
 6. Planet Marketing dhe ndikimi i tyre mbi bizneset, artikull tek Ekonomia dhe Tranzicioni, Qendra Shqiptare për Kërkime Ekonomike, Nr. 4 (51), Tetor-Dhjetor 2007, Tirane faqe 91-105
 7. Menaxhimi i te padukshmes duke menaxhuar te dukshmen, Ekonomia dhe Tranzicioni, Qendra Shqiptare për Kërkime Ekonomike, (autor i pare),Nr 2 (57), Prill-Qershor 2009, faqe166-174
 8. Network-et social: Fuqizojne njerezit dhe bizneset, Ekonomia dhe Tranzicioni, Qendra Shqiptare për Kërkime Ekonomike, Nr 3(58), Korrik-Shtator 2009,faqe 46-52
 9. Semundje e menaxhereve te koheve moderne: Keqmenaxhimi i kohes,Ekonomia dhe Tranzicioni, Qendra Shqiptare për Kërkime Ekonomike, Nr 5(60), 2009,faqe 11-19 (autor i pare)
 10. Vlera ekonomike e jetes njerezore,Ekonomia dhe Tranzicioni, Qendra Shqiptare për Kërkime Ekonomike, Nr 3(63), 2010,faqe 147-157 (autor i pare)
 11.  Vendoseni veten në vendin e klientit tuaj, Revista Shqiptare Social Ekonomike (Albanian Socio Economic Review),Viti XVII, Nr 4 (68) Korrik -Shtator 2011 (autor i vetem), ISSN  222-5846, faqe 167-175

 12. Artikull “Roli i institucioneve formale dhe jo formale ne zhvillimin ekonomik”, Revista Shqiptare Social Ekonomike, (Albanian Socio Economic Review)Nr 1(74) 2013, ISSN 2222-5846 (autor i dyte)

 13. ONLINE LEARNING AT ALBANIAN UNIVERSITES, ANGLISTICUM International Journal of Literature, Linguistics & Interdisciplinary Studies , Vol I, Nr.2, 2012. ISSN 1857-8179 (Paper) ISSN 1857-8187 (Online) 69 ,   Published: 2012-11-01 (autor i pare), Impact Factor, Maqedoni

 14. Strategic Management Aspects in Public Services in Albania, MANAGEMENT RESEARCH AND PRACTICE, Volume 5 Issue 1 2013, (autor i dyte), Board Editorial, Romania

 15. Features of Organizational Culture and Their Impact on Banking System ,Performance, International Journal of Economic Practices and Theories, Vol. 3, No 4, 2013 (October),e-ISSN 2247-7225, Board Editorial  (autor i dyte), Romania